Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA

INFORMACJA

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r.

zadania dotyczące nadzoru nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym powiatu leżajskiego realizuje Starostwo Powiatowe w Leżajsku. 

Wnioski o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna należy składać w Starostwie Powiatowym w Leżajsku.

Wnioski o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna nierozpatrzone przed dniem 1 lutego 2021 r. zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Leżajsku.


Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 8870 ha sprawuje Nadleśniczy zgodnie zawartymi porozumieniami ze Starostą Leżajskim i Łańcuckim .

    Lasy te podzielone są na trzy obwody nadzorcze, a kontrole nad wykonaniem zadań sprawują specjaliści ds. LNP, w obrębie działania danej Gminy.

       Lasy niepaństwowe położone są na terenie:

- Miasta Leżajsk,

- Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,

- Gminy : Leżajsk, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Żołynia, Rakszawa, Czarna,

  Białobrzegi .                                                                

Wyrąb w lasach niepaństwowych odbywa się na podstawie złożonego przez właściciela lasu wniosku, o ocechowanie drewna i wydanie zaświadczenia pozyskanego drewna.

 

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, niestanowiących własności Skarbu Państwa może być prowadzone:

- w ramach programu PROW,

- w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- kosztem własnym.

Grunty te powinny znajdować się w planie zagospodarowania danej gmin pod zalesienia.

 

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi w poszczególnych gminach sprawują specjaliści:

 

inż. Jan Masełek
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Kuryłówka, Gmina Leżajsk, Urząd Miasta Leżajsk, Gmina Białobrzegi)

tel. 172405215, 662060295
jan.maselek@krosno.lasy.gov.pl

Krzysztof Ożóg
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Rakszawa, Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Żołynia, Gmina Czarna)

tel. 662060292
krzysztof.ozog@krosno.lasy.gov.pl

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wspólna inwestycja drogowa

Wspólna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie.

W ramach współpracy z lokalnymi Samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego, Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie. Jest to droga łącząca miejscowości Opaleniska w Gminie Grodzisko Dolne, Powiat Leżajsk  z miejscowością Budy Łańcuckie w Gminie Białobrzegi, Powiat Łańcut przebiegająca przez kompleks leśny Nadleśnictwa Leżajsk.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem oraz wykonanie uszczelnienia warstwy górnej emulsją asfaltową, co znacznie przedłuża żywotność wykonanej nawierzchni oraz zapewnia właściwe odprowadzenie wody z korony drogi.

W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości ok. 800 mb.  poprawiając stan techniczny, zwiększając nośność oraz komfort jazdy. Koszt wykonanych prac to 100 000, zł w tym środki Lasów Państwowych to 50 000,00 zł.

Przebudowana droga została oznakowana tablicami informacyjnymi o treści „ Przebudowa drogi Gminnej przy udziale finansowym Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Leżajsk”

W dniu 10.11.2020 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne przy udziale Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania.

Zenon Szkamruk