Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  1. Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w miejscowości: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,   tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę zbiorników wodnych, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie zbiorników wodnych, zn. spr.: ZS.2217.42.2022 z dnia 11.03.2022 r.

- Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia: 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa zbiorników wodnych na cele prowadzenia gospodarki rybackiej”       

4. Opis przedmiotu dzierżawy:

Lp.

Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo

Pełny adres leśny

Numer działki ewid.,
obręb ewid., jednostka ewid.,
 powiat,
województwo

Użytek, Rodz. Pow.

Pow. wydzielenia w użytku [ha]

Pow. do wydzierżawienia [ha]

Uwagi

1.

Nadleśnictwo Leżajsk, obręb Jelna, leśnictwo Jelna

04-15-3-08-119-i-00

dz. nr 5511 i 5512
obr. ewid. [0004] Jelna, jedn. ewid.[180805_5] Nowa Sarzyna obszar wiejski,
powiat Leżajski,
woj. podkarpackie

Ws

0,3962

0,4668

0,8630

Ks. wiecz. RZ1E/00037410/3

2.

Nadleśnictwo Leżajsk, obręb Dąbrówki, leśnictwo Zmysłówka

04-15-1-05-164-d-00

dz. nr 1114 i 1119
obr. ewid. [0017] Zmysłówka
jedn. ewid. [180802_2] Grodzisko Dolne
powiat Leżajski,
woj. podkarpackie

Ws

4,7285

3,7285

Ks. wiecz. RZ1E/00044478/9

netto rocznie za dzierżawę wyżej wymienionych zbiorników wynosi:

- część 1 - 517,80 zł/rok (słownie: pięćset siedemnaście złotych i 80/100),

- część 2 - 2 237,10 zł/rok (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych i 10/100),

6. Oferowana cena dzierżawy netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

8. Okres dzierżawy: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony w przypadku wszystkich części.

9. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego Urzędu Gminy według obowiązujących stawek.

10. Termin i miejsce przetargu:

Oferty z opisem: „Dzierżawa zbiorników wodnych na cele prowadzenia gospodarki rybackiej - część …..” należy składać w terminie do: 28.04.2022 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

 

11. Wydzierżawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach wynoszących odpowiednio:

część 1: 15.00 zł (słownie: piętnaście złotych i 00/100),

część 2: 67.00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100),

 

a) wadium należy skutecznie wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 28.04.2022 r. do godz. 12:00 w tytule wpłaty wpisując: Wadium na: „Dzierżawę zbiorników wodnych na cele prowadzenia gospodarki rybackiej” - część …..”.

 

b) wadium należy wnieść w formie pieniądza: wpłacając gotówkę w kasie Nadleśnictwa Leżajsk, pokój nr 8 lub na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Leżajsku, nr rachunku: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001.

 

c) wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

d) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

12. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

13. Kryterium wyboru: najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy za poszczególną część (100%).

14. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 28.04.2022 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

16. Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych,

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub poproszenie o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.

18. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku braku skutecznego wniesienia wadium oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.     

20. Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, tel.: 17 242 06 01, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub pod nr tel.: 788 702 775 Marcin Pawłowski, w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

21. Oględzin przedmiotowych zbiorników można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu:

- z Leśniczym Leśnictwa Jelna - Tomasz Superson, tel. 688 110 686,

- z Leśniczym Leśnictwa Zmysłówka - Jerzy Kasprzak, tel. 600 961 937

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy

Zenon Szkamruk


Komunikat Nadleśniczego

Komunikat Nadleśniczego

 

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata 2022-2031 na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach ewidencyjnych). Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy.gov.pl w zakładce „Lasy na mapach”. Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek,  których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl


Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów

i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych[i] oraz przeznaczonych do zalesienia[ii], spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi;

2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym    charakterze, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych, umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

     Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie miasta Nowa Sarzyna, miasta Leżajsk oraz gmin: Leżajsk, Nowa Sarzyna, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Sokołów Małopolski, Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi, Czarna, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk[iii].

      Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – Natalia Perlak, tel. 17 24 05 211, 690 034 973.

   W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.[iv]

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


[i] Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

[ii] Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

[iii] Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

[iv] Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach


Udostępnienie dróg leśnych do ruchu publicznego

Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46.  3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy  - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

  1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
  2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
  3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego 

Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego