Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg

Przetarg

SA.234.2.2020                                                                                                              Leżajsk, 27.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Sprzedający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

 

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134 poz. 692) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (poz. 2004)

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż okien, drzwi z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk”

4. Opis przedmiotu:

Przedmiotem sprzedaży są używane okna i ramy okienne oraz drzwi i framugi drzwi z materiału PCV, drewniane i blaszane pochodzenia z demontażu remontowanych budynków Nadleśnictwa Leżajsk. Sprzedający ocenia stan techniczny używanych okien i ram okiennych oraz drzwi i framug drzwi z demontażu jako dobry. Ilość, wymiary oraz minimalną cenę wywoławczą brutto za jedną sztukę kompletu podano w załączniku nr 2 do ogłoszenia o przetargu. Określenie komplet oznacza okno + rama okienna, drzwi + framuga drzwi. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin kompletu okien, drzwi pochodzenia z demontażu w magazynie Nadleśnictwa Leżajsk przy ul. T. Michałka 50A, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 17 242 88 94). Jednocześnie sprzedający informuje, że jeżeli oferent nie zapoznała się ze stanem przedmiotu przetargu to on ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji  z oględzin.

Odbiór okien:

Transport zdemontowanych okien, drzwi oraz czynności załadunkowe organizowane są przez Kupującego i na jego własny koszt i ryzyko.

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że Sprzedawca nie wykonuje żadnych czynności związanych z załadunkiem, transportem sprzedanych okien, drzwi, w tym w szczególności Sprzedawca nie jest: organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Kupującego (na jego koszt i ryzyko) lub przez podmiot działający na zlecenie Kupującego.

Wydanie ilościowe zdemontowanych okien, drzwi następuje z chwilą potwierdzenia zapłaty faktury wystawionej przez Sprzedającego.

Kody CPV:

44221000-5 – Okna, drzwi i podobne elementy

44221100-6 – Okna

44221110-9 – Ramy okienne

44221200-7 – Drzwi

44221211-7 – Framugi drzwi

5. Lokalizacja: Przedmiot sprzedaży należy odebrać z magazynu Nadleśnictwa Leżajsk, który znajduje się przy ul. Tomasza Michałka 50A, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

6. Termin odebrania dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia: 07.10.2020 r.

7. Sprzedający nie przewiduje składania ofert wariantowych. Oferent pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.

8. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Wadium należy skutecznie wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia 10.09.2020 r. do godz. 10:00. Wadium należy wnieść w formie pieniądza w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.

Wadium wpłacone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku Spółdzielczym w Leżajsku nr rachunku 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 lub wpłacić gotówkę w kasie Nadleśnictwa Leżajsk, pokój nr 8.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wpłacając wadium, należy zatytułować wpłatę należności tytułem: „Sprzedaż okien, drzwi z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk”, np. : Leśnictwa Szkółkarskie okna poz. 1,5, 20, wpłacając sumę poszczególnych należności z pozycji 1, 5, 20.

 

Wysokość wadium:

OKNA Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Szkółkarskie)

Lp

Wymiary okien [m]
Komplet (ościeżnica + okno)

Rodzaj materiału

Ilość [szt]

Wartość za 1 sztukę
 [zł netto]

Minimalna cena wywoławcza wartość
 zł brutto

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

1,47 x 1,44

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

2

1,48 x 1,46

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

3

1,48 x 1,46

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

4

1,46 x 1,44

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

5

1,46 x 1,44

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

6

1,46 x 1,44

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

7

1,48 x 1,46

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

8

1,48 x 1,46

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

9

1,46 x 1,44

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

10

1,46 x 1,44

drewniane/
okno dwukomorowe

1

42,40

52,15

5,22

11

1,46 x 1,11

PCV /
dwukomorowe

1

97,20

119,56

11,96

12

1,46 x 1,11

PCV /
dwukomorowe

1

97,20

119,56

11,96

13

1,35 x 0,85

PCV /
jednokomorowe

1

69,00

84,87

8,49

14

1,35 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

69,00

84,87

8,49

15

1,35 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

69,00

84,87

8,49

16

1,35 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

69,00

84,87

8,49

17

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

55,20

67,90

6,79

18

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

55,20

67,90

6,79

19

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

55,20

67,90

6,79

20

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

55,20

67,90

6,79

21

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

55,20

67,90

6,79

22

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

55,20

67,90

6,79

23

1,38 x 0,98

PCV / jednokomorowe

1

81,00

99,63

9,96

24

0,85 x 0,86

drewniane / jednokomorowe

1

14,60

17,96

1,80

25

0,85 x 0,86

drewniane / jednokomorowe

1

14,60

17,96

1,80

26

0,85 x 0,86

drewniane / jednokomorowe

1

14,60

17,96

1,80

27

0,85 x 0,86

drewniane / jednokomorowe

1

14,60

17,96

1,80

28

0,85 x 0,86

drewniane / jednokomorowe

1

14,60

17,96

1,80

29

0,85 x 0,86

drewniane / jednokomorowe

1

14,60

17,96

1,80

30

0,85 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

43,20

53,14

5,31

31

0,85 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

43,20

53,14

5,31

32

0,85 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

43,20

53,14

5,31

33

0,85 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

43,20

53,14

5,31

34

0,85 x 0,85

PCV / jednokomorowe

1

43,20

53,14

5,31

             
             

DRZWI Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Szkółkarskie)

Lp

Wymiary drzwi [m]

Rodzaj materiału

Ilość [szt]

Wartość za 1 sztukę
 [zł netto]

Minimalna cena wywoławcza wartość
 zł brutto

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

0,86 x 2,06

płyta MDF

1

152,00

186,96

18,70

2

0,84 x 2,03

płyta MDF

1

152,00

186,96

18,70

             
             

OKNA Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Kulno)

Lp

Wymiary okien [m]
Komplet (ościeżnica + okno)

Rodzaj materiału

Ilość [szt]

Wartość za 1 sztukę
 [zł netto]

Minimalna cena wywoławcza wartość
 zł brutto

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

1,45 x 2,06

PCV/
okno dwukomorowe

1

179,40

220,66

22,07

2

1,45 x 2,06

PCV/
okno dwukomorowe

1

179,40

220,66

22,07

3

1,45 x 2,06

PCV/
okno dwukomorowe

1

179,40

220,66

22,07

4

1,45 x x1,45

PCV/
okno dwukomorowe

1

126,00

154,98

15,50

5

1,45 x x1,45

PCV/
okno dwukomorowe

1

126,00

154,98

15,50

6

0,90 x 1,45

PCV/
okno dwukomorowe

1

78,60

96,68

9,67

7

1,15 x 1,47

PCV/
okno dwukomorowe

1

101,40

124,72

12,47

8

1,15 x 1,47

PCV/
okno dwukomorowe

1

101,40

124,72

12,47

9

1,15 x 1,47

PCV/
okno dwukomorowe

1

101,40

124,72

12,47

10

0,45 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

24,60

30,26

3,03

             
             
             

OKNA Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Brzyska Wola)

Lp

Wymiary okien [m]
Komplet (ościeżnica + okno)

Rodzaj materiału

Ilość [szt]

Wartość za 1 sztukę
 [zł netto]

Minimalna cena wywoławcza wartość
 zł brutto

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

1,80 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

220,00

270,60

27,06

2

1,80 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

220,00

270,60

27,06

3

1,80 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

220,00

270,60

27,06

4

1,80 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

220,00

270,60

27,06

5

1,80 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

220,00

270,60

27,06

6

1,80 x 0,90

PCV/
okno dwukomorowe

1

220,00

270,60

27,06

             
             

DRZWI Z DEMONTAŻU (Brzyska Wola)

Lp

Wymiary drzwi [m]

Rodzaj materiału

Ilość [szt]

Wartość za 1 sztukę
 [zł netto]

Minimalna cena wywoławcza wartość
 zł brutto

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

2,70 x 2,60

drzwi garażowe blaszane

1

650,00

799,50

79,95

2

2,35 x 2,25

drzwi garażowe blaszane

1

650,00

799,50

79,95

3

2,35 x 2,25

drzwi garażowe blaszane

1

650,00

799,50

79,95

9. Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 1 - Formularz ofertowy oraz załącznika nr 2 – Formularz cenowy należy składać w zamkniętej kopercie oznaczanej nazwą i adresem Sprzedającego oraz Kupującego, opisanej w następujący sposób: oferta na „Sprzedaż okien, drzwi z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk”, nie otwierać przed: 10.09.2020 r. do godz. 10:00.  Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

10. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 10.09.2020 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

11. Cena brutto oferty nie podlega waloryzacji w trakcie trwania sprzedaży.

12. Cenę brutto należy podać w złotych polskich.

13. Cena brutto zaoferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

14. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia złożona na wzorze formularza cenowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.

15. Ocenie podlegać będzie najwyższa wartość zaoferowanej ceny brutto złożonej spośród ofert złożonych przez oferentów. W przypadku oferenta nie będącego płatnikiem podatku VAT, wartość brutto winna obejmować wszelkie koszty jakie w przypadku podpisania umowy obciążać będą Sprzedającego.

16. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedający wystąpi o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.

18. Sprzedający odrzuci oferty, które:

a)  wpłynęły po terminie składania ofert,

b)  zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, cenowym,

c)  które nie spełniają wymagań Sprzedającego.

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. nr 1), formularzem cenowym (zał. nr 2).

20. Po wyborze oferty Sprzedający zawiadomi o terminie zawarcia umowy sprzedaży (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru oferty) oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

21. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

22. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (17) 242 06 01, osoba do kontaktu: Paweł Doginacz

23. Informacje uzupełniające:

a) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

b) Nadleśnictwo Leżajsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży,

c) zgłoszonym oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z żadnego tytułu,

d) podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

 

24. Postanowienia dotyczące RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych je, st Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, ul. T. Michałka 48, 37-300 Leżajsk, telefon, fax: +48 17 242-88-94, email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na „Sprzedaż okien, drzwi z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk” prowadzonym w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego.
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, związanym z udziałem w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż środków będących w posiadaniu Nadleśnictwa Leżajsk.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
  • posiada Pni/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Otrzymują:

1. strona internetowa Nadleśnictwa,

2. tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,

3. a/a.

Załączniki:

  1. Formularz oferty,
  2. Formularz cenowy,
Projekt umowy.