Asset Publisher Asset Publisher

Informacja

Informacja

Leżajsk, dnia 08.06.2020 r. 

zn. spr.: SA.2217.27.2020    

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

I. OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę gruntów

II. INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Tytuł przetargu: „Dzierżawa gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”

Znak spr.: SA.2217.27.2020

Data ogłoszenia: 29.05.2020 r.

III. TEKST KTÓRY NALEŻY ZMIENIĆ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Punkt 10   

W ogłoszeniu jest: Termin i miejsce przetargu:  Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”   należy składać w terminie do: 12.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

W ogłoszeniu powinno być: Termin i miejsce przetargu:  Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”   należy składać w terminie do: 15.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

Numer sekcji: Punkt 14

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 12.06.2020 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 15.06.2020 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

Numer sekcji: Punkt 19

W ogłoszeniu jest: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:   - dla części I: 20 zł  - dla części II: nie wymagane wadium  w terminie do dnia 12.06.2020 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić na konto  Wydzierżawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem:  „Wadium na dzierżawę gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”.

W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:   - dla części I: 20 zł  - dla części II: nie wymagane wadium  w terminie do dnia 15.06.2020 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić na konto  Wydzierżawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem:  „Wadium na dzierżawę gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”.

Oryginał podpisał
Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk
mgr inż. Zenon Szkamruk


Przetarg

Przetarg

Leżajsk, dnia 29.05.2020 r. 

zn. spr.: SA.2217.27.2020    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  1. Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,  

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie gruntów, zn. spr.:
ZZ-2126-88/2009 z dnia 14.09.2009 r.

- Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”

4. Opis przedmiotu dzierżawy:

Część

Numer działki ewid.,
obręb ewid.,

jednostka ewid.,
 powiat,
województwo

Numer działki ewid.

Kat. użytku,

klasa

Pow. w ha

Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo

Pełny adres leśny

I

obr. ewid. [0045] Brzyska Wola
jedn. ewid.

[180803­_2] Kuryłówka
powiat Leżajski,
woj. podkarpackie

3642

RIV B

0,6381

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Kuryłówka, leśnictwo Brzyska Wola

 

04-15-2-06-66-j-00

 

II

obr. ewid. [0045] Brzyska Wola
jedn. ewid.

[180803­_2] Kuryłówka
powiat Leżajski,
woj. podkarpackie

3642

Ps V

0,1191

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Kuryłówka, leśnictwo Brzyska Wola

 

 

04-15-2-06-66-k-00

 

 

5. Cena wywoławcza netto za dzierżawę wyżej wymienionych gruntów wynosi:

     - część I: 191,43 zł/rok (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 43/100)

     - część II: 35,73 zł/rok (słownie: trzydzieści pięć złotych i 73/100)

Do czynszu netto z tytułu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

6. Oferowana cena dzierżawy netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

8. Okres dzierżawy:

    Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego Urzędu Gminy.

10. Termin i miejsce przetargu:

     Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”

     należy składać w terminie do: 12.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

12. Kryterium wyboru:

      Najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy (100%).

13. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 12.06.2020 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

      - przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

   - nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert       pisemnych.

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

17. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

18. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1      do niniejszego ogłoszenia.     

19. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

     - dla części I: 20 zł

     - dla części II: nie wymagane wadium

  w terminie do dnia 12.06.2020 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić na konto   Wydzierżawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem:

     „Wadium na dzierżawę gruntów w Brzyskiej Woli na cele gospodarki rolnej”.

20. Dodatkowych informacji odnośnie gruntów oraz postanowień projektu umowy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, tel.: 17 24 20 601,
17 24 05 211, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub tel. 690 034 973 w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

21. Oględzin przedmiotowych działek można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu    z Leśniczym Leśnictwa Brzyska Wola; Stanisław Kotulski tel. 600 958 175.

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Oryginał podpisał
Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk
mgr inż. Zenon Szkamruk

Resources to get


Przetarg

Przetarg

     Leżajsk, dnia 06.05.2020 r. 

zn. spr.: SA.2217.1.2020    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  1. Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,  

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie gruntów, zn. spr.: ZS.2217.63.2020 z dnia 19.03.2020 r.

- Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej”

4. Opis przedmiotu dzierżawy:

Część

Numer działki ewid.,
obręb ewid.,

jednostka ewid.,
 powiat,
województwo

Numer działki ewid.

Kat. użytku,

klasa

Pow. w ha

Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo

Pełny adres leśny

I

obr. ewid. [0004] Korniaktów Północny
jedn. ewid.

[181002­_2] Białobrzegi
powiat Łańcucki,
woj. podkarpackie

511/6

RV

0,4387Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Dąbrówki, leśnictwo Korniaktów

 

04-15-02-146-i-00

 

II

obr. ewid. [0106] Wydrze
jedn. ewid.

[181006­_2] Rakszawa
powiat Łańcucki,
woj. podkarpackie

1178

Ł V

0,6439

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Dąbrówki, leśnictwo Wydrze

 

04-15-04-59-b-00

 

 

III

obr. ewid. [0106] Wydrze
jedn. ewid.

[181006­_2] Rakszawa
powiat Łańcucki,
woj. podkarpackie

1222

RIV a

1,6639

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Dąbrówki, leśnictwo Brzóza

 

04-15-3-11-288-c-00

 

5. Cena wywoławcza netto za dzierżawę wyżej wymienionych gruntów wynosi:

    

     - część I: 131,61 zł/rok (słownie: sto trzydzieści jeden złotych i 61/100)

     - część II: 193,17 zł/rok (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 17/100)

     - część III: 499,17 zł/rok (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 17/100)

Do czynszu netto z tytułu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

6. Oferowana cena dzierżawy netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

8. Okres dzierżawy:

    Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego Urzędu Gminy.

10. Termin i miejsce przetargu:

     Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej”

     należy składać w terminie do: 20.05.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

12. Kryterium wyboru:

      Najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy (100%).

13. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 20.05.2020 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

      - przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

       - nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert       pisemnych.

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

17. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

18. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1      do niniejszego ogłoszenia.     

19. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 

     - dla części I: 13 zł

     - dla części II: 19 zł

     - dla części III: 50 zł

     w terminie do dnia 20.05.2020 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić na konto   Wydzierżawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem:

     „Wadium na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej”.

20. Dodatkowych informacji odnośnie gruntów i postanowień projektu umowy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, tel.: 17 24 05 211, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub 690 034 973 w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

21. Oględzin przedmiotowych działek można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu:

       - z Leśniczym Leśnictwa Korniaktów; Janusz Sobuś, tel. 600 948 910 (część I)

       - z Leśniczym Leśnictwa Wydrze; Robert Wojdyło, tel. 602 724 004 (część II)

       - z Leśniczym Leśnictwa Brzóza; Stanisław Bukowski, tel. 600 963 743 (część III)

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Oryginał podpisał

                                                                                                                                             Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

                                                                                                                                             mgr inż. Zenon Szkamruk

Resources to get