Ochrona lasu

Ochrona lasu jest i będzie jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki leśnej .

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego „Co nam daje las”

ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Leżajsk z siedzibą ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk.

NAGRODA

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Zdjęcia prac wygranych zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Leżajsk oraz na portalu Facebook.

2. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez laureatów konkursu.

ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs dedykowany jest do wszystkich chętnych dzieci do lat 12.
  2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste.
  3. Organizator powołuje jury konkursu w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
  4. Każda osoba przekazująca pracę zgadza się na zamieszczenie jej kopii na stronie internetowej nadleśnictwa oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych nadleśnictwa.
  5. Do każdej wysłanej pacy uczestnik zobowiązany jest załączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.
  6. Każdą pracę należy opisać – imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu i adres (niezbędne do kontaktu w przypadku wygranej).
  7. Obowiązuje dowolna technika wykonania pracy.
  8. Zdjęcie prac należy przesłać na adres email: tomasz.steliga@krosno.lasy.gov.pl lub weronika.cisek@krosno.lasy.gov.pl w terminie do dnia 21.03.2021r. Wyłonienie laureatów konkursu oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej Nadleśnictwa Leżajsk nastąpi  22.03.2021r.
  9. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora za nadzór nad konkursem jest Referent do spr. Ochrony Lasu, Ochrony przyrody i Edukacji  - Weronika Cisek.
  10. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.