Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

       Nadleśnictwo Leżajsk funkcjonuje na podstawie:

- Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- aktów wykonawczych do tej ustawy a w szczególności: Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 MOSZNiL z dnia 18.05.1994r.

- Rozporządzenia Rady Ministrrów z dnia 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP (Dz.U. Nr 134, poz. 692 z późniejszymi zmianami).

   Nadleśnictwo jest samodzielna jednostka organizacyjną PGL LP nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Podstawowymi obowiązkami Nadleśnictwa są:

- realizacja zadań gospodarczych w oparciu o plan urządzania lasu,

- gospodarka gruntami i innymi nieruchomościami,

- realizacja polityki gospodarczej Lasów Państwowych z uwzględnieniem funkcji ochronnych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

W dniu 9 września 2020 r. pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk zajmujący się hodowlą głuszca odwiedzili Nadleśnictwa Biłgoraj i Janów Lubelski, gdzie głuszce pochodzące z hodowli leżajskiej adoptują się do środowiska naturalnego w specjalnie przygotowanych wolierach wsiedleniowych.

W trakcie wizyty gospodarze zapoznali uczestników wyjazdu ze sposobami zabezpieczenia ptaków przed drapieżnikami oraz metodą „born to be free” polegającą na przetrzymywaniu młodych głuszców z dorosłą kurą, która uczy młode potomstwo reakcji na drapieżniki, co znacznie zwiększa przeżywalność młodych ptaków. Spotkanie przyczyniło się do wymiany dobrych praktyk dotyczących postępowania z głuszcami.

Projekt „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet. II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach projektu w latach 2019-2021 zostanie wsiedlone ok. 50-80 osobników głuszca na teren Nadleśnictw Janów Lubelski i Biłgoraj z hodowli leżajskiej.

Sporz. Mariusz Rydzik