Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

       Nadleśnictwo Leżajsk funkcjonuje na podstawie:

- Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- aktów wykonawczych do tej ustawy a w szczególności: Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 MOSZNiL z dnia 18.05.1994r.

- Rozporządzenia Rady Ministrrów z dnia 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP (Dz.U. Nr 134, poz. 692 z późniejszymi zmianami).

   Nadleśnictwo jest samodzielna jednostka organizacyjną PGL LP nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Podstawowymi obowiązkami Nadleśnictwa są:

- realizacja zadań gospodarczych w oparciu o plan urządzania lasu,

- gospodarka gruntami i innymi nieruchomościami,

- realizacja polityki gospodarczej Lasów Państwowych z uwzględnieniem funkcji ochronnych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólna inwestycja drogowa

Wspólna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie.

W ramach współpracy z lokalnymi Samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego, Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie. Jest to droga łącząca miejscowości Opaleniska w Gminie Grodzisko Dolne, Powiat Leżajsk  z miejscowością Budy Łańcuckie w Gminie Białobrzegi, Powiat Łańcut przebiegająca przez kompleks leśny Nadleśnictwa Leżajsk.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem oraz wykonanie uszczelnienia warstwy górnej emulsją asfaltową, co znacznie przedłuża żywotność wykonanej nawierzchni oraz zapewnia właściwe odprowadzenie wody z korony drogi.

W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości ok. 800 mb.  poprawiając stan techniczny, zwiększając nośność oraz komfort jazdy. Koszt wykonanych prac to 100 000, zł w tym środki Lasów Państwowych to 50 000,00 zł.

Przebudowana droga została oznakowana tablicami informacyjnymi o treści „ Przebudowa drogi Gminnej przy udziale finansowym Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Leżajsk”

W dniu 10.11.2020 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne przy udziale Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania.

Zenon Szkamruk