Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

W dniu 9 września 2020 r. pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk zajmujący się hodowlą głuszca odwiedzili Nadleśnictwa Biłgoraj i Janów Lubelski, gdzie głuszce pochodzące z hodowli leżajskiej adoptują się do środowiska naturalnego w specjalnie przygotowanych wolierach wsiedleniowych.

W trakcie wizyty gospodarze zapoznali uczestników wyjazdu ze sposobami zabezpieczenia ptaków przed drapieżnikami oraz metodą „born to be free” polegającą na przetrzymywaniu młodych głuszców z dorosłą kurą, która uczy młode potomstwo reakcji na drapieżniki, co znacznie zwiększa przeżywalność młodych ptaków. Spotkanie przyczyniło się do wymiany dobrych praktyk dotyczących postępowania z głuszcami.

Projekt „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet. II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach projektu w latach 2019-2021 zostanie wsiedlone ok. 50-80 osobników głuszca na teren Nadleśnictw Janów Lubelski i Biłgoraj z hodowli leżajskiej.

Sporz. Mariusz Rydzik