Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólna inwestycja drogowa

Wspólna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie.

W ramach współpracy z lokalnymi Samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego, Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie. Jest to droga łącząca miejscowości Opaleniska w Gminie Grodzisko Dolne, Powiat Leżajsk  z miejscowością Budy Łańcuckie w Gminie Białobrzegi, Powiat Łańcut przebiegająca przez kompleks leśny Nadleśnictwa Leżajsk.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem oraz wykonanie uszczelnienia warstwy górnej emulsją asfaltową, co znacznie przedłuża żywotność wykonanej nawierzchni oraz zapewnia właściwe odprowadzenie wody z korony drogi.

W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości ok. 800 mb.  poprawiając stan techniczny, zwiększając nośność oraz komfort jazdy. Koszt wykonanych prac to 100 000, zł w tym środki Lasów Państwowych to 50 000,00 zł.

Przebudowana droga została oznakowana tablicami informacyjnymi o treści „ Przebudowa drogi Gminnej przy udziale finansowym Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Leżajsk”

W dniu 10.11.2020 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne przy udziale Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania.

Zenon Szkamruk