Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sprzętu leśnego w Nadleśnictwie Leżajsk

Sprzedaż sprzętu leśnego w Nadleśnictwie Leżajsk

ST.234.1.2021                                                                                                                   

Leżajsk, 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Sprzedający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

 

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134 poz. 692) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (poz. 2004)

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż sprzętu leśnego w Nadleśnictwie Leżajsk”

 

4. Opis przedmiotu:

Przedmiotem sprzedaży są używane pługi leśne oraz podest ruchomy. Sprzedający ocenia stan techniczny używanego sprzętu jako adekwatny do okresu eksploatacji. Minimalną cenę wywoławczą brutto za każde urządzenie podano w załączniku nr 2, który stanowi integralną część tego ogłoszenia o przetargu. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin sprzętu w lokalizacji przedstawionej w tabeli 1 dla poszczególnego sprzętu od poniedziałku do piątku godzinach od 7 do 15, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 17 242 06 01), osoba do kontaktu Maksymilian Kabaj. Jednocześnie Sprzedający informuje, że jeżeli Kupujący nie zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu to on ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Odbiór sprzętu:

Transport oraz czynności załadunkowe organizowane są przez Kupującego i na jego własny koszt i ryzyko.

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że Sprzedawca nie wykonuje żadnych czynności związanych z załadunkiem, transportem sprzedanego sprzętu, w tym w szczególności Sprzedawca nie jest: organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem.

Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Kupującego (na jego koszt i ryzyko) lub przez podmiot działający na zlecenie Kupującego.

Wydanie sprzętu następuje z chwilą potwierdzenia zapłaty faktury wystawionej przez Sprzedającego.

Kody CPV:

16100000-6 - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowania lub uprawy gleby

42417210-7 - Podnośniki lub przenośniki ciągłe, koszowe

5. Lokalizacja: Przedmiot sprzedaży należy odebrać w lokalizacji przedstawionej w tabeli 1 dla poszczególnego sprzętu.

 

                       Tabela 1. Zestawienie przedmiotów sprzedaży.

 

Lp. Nazwa Numer inwentarzowy Rok produkcji Wymagana wysokość wadium [zł] Lokalizacja
1. Pług leśny LPZ-IBL-75 590/569 1989 192,80 Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.
2. Pług leśny LPZ-75 590/589 1991 222,40 Giedlarowa 666
3. Pług leśny LPZ-75 590/590 1991 222,40 Czarna 695
4. Pług leśny PGZ BA B49/101/22 1997 200,80 Wydrze 274
5. Pług leśny LPZ -75 B49/101/09 1997 222,40 Wólka Niedźwiecka 534
6. Pług  leśny LPZ-75 B49/101/06 1997 192,80 Brzyska Wola 165
7. Pług  leśny LPZ-75 B49/101/22 1997 222,40 Brzyska Wola 155
9. Podest ruchomy, BUMAR KOSZALIN- PMR-140 594/942 2000 748,00 Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

 

6. Termin odbioru zakupionego sprzętu: od dnia podpisania umowy do dnia: 06.04.2021 r.

7. Sprzedający nie przewiduje składania ofert wariantowych. Oferent pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu na dany sprzęt.

8. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych.

9. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości ustalonej w punkcie 5, według tabeli nr 1.

Wadium należy skutecznie wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia: 05.03.2021r. do godz. 10:00.

Wadium należy wnieść w formie pieniądza: wpłacając gotówkę w kasie Nadleśnictwa Leżajsk pokój nr 8 lub na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego - BNP Paribas Bank: 24 2030 0045 1110 0000 0221.

Wadium złożone przez Kupujących, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez Kupującego zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy Kupujący, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wpłacając wadium, należy zatytułować wpłatę należności tytułem: „Sprzedaż sprzętu leśnego w Nadleśnictwie Leżajsk” z dopiskiem (na podstawie tabeli 1) numeru porządkowego Lp. nazwy sprzętu i numeru inwentarzowego.

10. Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 1 - Formularz ofertowy, który stanowi integralną część tego ogłoszenia o przetargu należy składać w zamkniętej kopercie oznaczanej nazwą i adresem Sprzedającego oraz Kupującego, opisanej w następujący sposób:

oferta na: „Sprzedaż sprzętu leśnego w Nadleśnictwie Leżajsk”

nie otwierać przed: 05.03.2021 r. do godz. 10:00.

Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

11. Złożona oferta jest wiążąca przez czas 30 dni od daty otwarcia ofert.

12. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 05.03.2021 r. o godz. 10:20 w pokoju nr 10.

13. Cenę brutto należy podać w złotych polskich.

14. Cena brutto zaoferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu (załącznik nr 2).

15. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, złożoną na wzorze formularza oferty (załącznik nr 1) oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.

16. Ocenie podlegać będzie najwyższa wartość zaoferowanej ceny brutto złożonej spośród ofert złożonych przez Kupujących. W przypadku Kupującego nie będącego płatnikiem podatku VAT, wartość brutto winna obejmować wszelkie koszty jakie w przypadku podpisania umowy obciążać będą Sprzedającego.

17. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena - 100%.

18. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedający wystąpi o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.

19. Sprzedający odrzuci oferty, które:

a) wpłynęły po terminie składania ofert,

b) w przypadku braku skutecznego wniesienia wadium,

c) zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, cenowym,

d) które nie spełniają wymagań Sprzedającego.

20. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1).

21. Po wyborze oferty, Sprzedający zawrze umowę z Kupującym, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie do dnia 19.03.2021r, według wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 tego ogłoszenia o przetargu.

22. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

23. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (17) 242 06 01. Osoba do kontaktu: Maksymilian Kabaj

24. Informacje uzupełniające:

a) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

b) Nadleśnictwo Leżajsk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi z uwagi na wiek przedmiotów za wady ukryte przedmiotu sprzedaży oraz za wady, które mogą wystąpić w przyszłości, ale obecnie nie są znane.

c) zgłoszonym Kupującym nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z żadnego tytułu,

d) podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.

25. Postanowienia dotyczące RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, ul. T. Michałka 48, 37-300 Leżajsk,

telefon: +48 17 242 06 01, email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na „Sprzedaż sprzętu leśnego w Nadleśnictwie Leżajsk” prowadzonym w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, związanym z udziałem w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż środków będących w posiadaniu Nadleśnictwa Leżajsk.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • posiada Pni/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


Przetarg

Przetarg

SB.234.4.2021                                                                                                         

Leżajsk, 05.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Sprzedający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk,

z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony, na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134 poz. 692) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (poz. 2004)

3. Tytuł przetargu:

„Sprzedaż okien z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk ”

4. Opis przedmiotu:

Przedmiotem sprzedaży są używane okna i ramy okienne z materiału PCV, pochodzenia z demontażu remontowanych budynków Nadleśnictwa Leżajsk. Sprzedający ocenia stan techniczny używanych okien i ram okiennych z demontażu jako dobry. Ilość, wymiary oraz minimalną cenę wywoławczą brutto za jedną sztukę kompletu podano w załączniku nr 2 do ogłoszenia o przetargu. Określenie komplet oznacza okno + rama okienna. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin kompletu okien pochodzenia z demontażu w magazynie Nadleśnictwa Leżajsk przy ul. T. Michałka 50A, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 17 242 88 94). Jednocześnie sprzedający informuje, że jeżeli oferent nie zapoznała się ze stanem przedmiotu przetargu to on ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji  z oględzin.

Odbiór okien:

Transport zdemontowanych okien oraz czynności załadunkowe organizowane są przez Kupującego i na jego własny koszt i ryzyko.

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że Sprzedawca nie wykonuje żadnych czynności związanych z załadunkiem, transportem sprzedanych okien w tym w szczególności Sprzedawca nie jest: organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Kupującego (na jego koszt i ryzyko) lub przez podmiot działający na zlecenie Kupującego.

Wydanie ilościowe zdemontowanych okien, drzwi następuje z chwilą potwierdzenia zapłaty faktury wystawionej przez Sprzedającego.

Kody CPV:

44221000-5 – Okna, drzwi i podobne elementy

44221100-6 – Okna

44221110-9 – Ramy okienne

5. Lokalizacja: Przedmiot sprzedaży należy odebrać z magazynu Nadleśnictwa Leżajsk, który znajduje się przy ul. Tomasza Michałka 50A, 37-300 Leżajsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

6. Termin odebrania dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia: 15.03.2021 r.

7. Sprzedający nie przewiduje składania ofert wariantowych. Oferent pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.

8. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Wadium należy skutecznie wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia

22.02.2021 r. do godz. 10:00.

Wadium należy wnieść w formie pieniądza: wpłacając gotówkę w kasie Nadleśnictwa Leżajsk pokój nr 8 lub na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego - Bank Spółdzielczy w Leżajsku –

nr rachunku 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wpłacając wadium, należy zatytułować wpłatę należności tytułem: „Sprzedaż okien z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk”, np. : Leśnictwa Szkółkarskie okna poz. 1, 3, 4 wpłacając sumę poszczególnych należności z pozycji 1, 3, 4.

 

Wysokość wadium dla poszczególnego asortymentu:

OKNA Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Szkółkarskie)

Lp.

Wymiary okien [m]

Rodzaj materiału

Ilość
[szt.]

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

4,35

2

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

4,35

3

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

4,35

4

1,11 x 0,83

PCV / jednokomorowe

1

4,35

5

1,38 x 0,98

PCV / jednokomorowe

1

6,38

6

1,46 x 1,11

PCV /dwukomorowe

1

7,65

7

1,46 x 1,11

PCV/ dwukomorowe

1

7,65

 

OKNA Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Kulno)

Lp.

Wymiary okien [m]

Rodzaj materiału

Ilość
[szt.]

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

0,90 x 1,45

PCV/ okno dwukomorowe

1

6,19

2

1,15 x 1,47

PCV/ okno dwukomorowe

1

7,98

3

1,15 x 1,47

PCV/ okno dwukomorowe

1

7,98

4

1,15 x 1,47

PCV/ okno dwukomorowe

1

7,98

5

0,45 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

1,94

 

OKNA Z DEMONTAŻU (Leśnictwo Brzyska Wola)

Lp.

Wymiary okien [m]

Rodzaj materiału

Ilość
[szt.]

Wymagana wysokość wadium [zł]

1

1,80 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

17,32

2

1,80 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

17,32

3

1,80 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

17,32

4

1,80 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

17,32

5

1,80 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

17,32

6

1,80 x 0,90

PCV/ okno dwukomorowe

1

17,32

 

9. Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 1 - Formularz ofertowy oraz załącznika nr 2 – Formularz cenowy należy składać w zamkniętej kopercie oznaczanej nazwą i adresem Sprzedającego oraz Kupującego, opisanej w następujący sposób:

oferta na „Sprzedaż okien z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk”,

nie otwierać przed: 22.02.2021 r. do godz. 10:00.

Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres:

Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

10. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu: 22.02.2021 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

11. Cena brutto oferty nie podlega waloryzacji w trakcie trwania sprzedaży.

12. Cenę brutto należy podać w złotych polskich.

13. Cena brutto zaoferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu (załącznik nr 2).

14. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia złożona na wzorze formularza cenowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.

15. Ocenie podlegać będzie najwyższa wartość zaoferowanej ceny brutto złożonej spośród ofert złożonych przez oferentów. W przypadku oferenta nie będącego płatnikiem podatku VAT, wartość brutto winna obejmować wszelkie koszty jakie w przypadku podpisania umowy obciążać będą Sprzedającego.

16. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena - 100%.

17. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Sprzedający wystąpi o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.

18. Sprzedający odrzuci oferty, które:

a)  wpłynęły po terminie składania ofert,

b)  zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, cenowym,

c)  które nie spełniają wymagań Sprzedającego.

19. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. nr 1), formularzem cenowym (zał. nr 2).

20. Po wyborze oferty Sprzedający zawiadomi o terminie zawarcia umowy sprzedaży (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru oferty) oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

21. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

22. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (17) 242 06 01, osoba do kontaktu: Maksymilian Kabaj

23. Informacje uzupełniające:

a) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

b) Nadleśnictwo Leżajsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży,

c) zgłoszonym oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z żadnego tytułu,

d) podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

24. Postanowienia dotyczące RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, ul. T. Michałka 48, 37-300 Leżajsk, telefon, fax: +48 17 242-88-94, email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na „Sprzedaż okien, drzwi z demontażu w Nadleśnictwie Leżajsk” prowadzonym w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, związanym z udziałem w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż środków będących w posiadaniu Nadleśnictwa Leżajsk.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • posiada Pni/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


Przetarg

Przetarg

       Leżajsk, dnia 15.01.2021 r. 

zn. spr.: S.2217.1.2021  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 1. Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w miejscowości: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,  

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, na podstawie §13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie gruntów, zn. spr.: ZS.2217.1.2021 z dnia 14.01.2021 r.

- Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia: 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa gruntów rolnych w Wydrzu z przeznaczeniem na cele prowadzenia gospodarki rolnej”

4. Opis przedmiotu dzierżawy:

Część

Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo

Pełny adres leśny

Numer działki ewid.,
obręb ewid.,

jednostka ewid.,
 powiat,
województwo

Użytek,

rodz. pow.

Pow. wydzielenia w użytku

w [ha]

Pow. wnioskowana do wydzierżawienia w [ha]

Uwagi

I

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Leżajsk, leśnictwo Brzóza

04-15-3-11-288-f-00

 

dz. nr 1214/1
obr. ewid. [0106] Wydrze
jedn. ewid. [181006_2] Rakszawa
powiat łańcucki
woj. podkarpackie

PsIV

0,1333

0,0706

Ks. wieczysta

RZ1A/00048015/0

II

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Leżajsk, leśnictwo Brzóza

04-15-3-11-288-i-00

 

dz. nr 1214/1
obr. ewid. [0106] Wydrze
jedn. ewid. [181006_2] Rakszawa
powiat łańcucki
woj. podkarpackie

 

PsIV

0,1333

0,0627

Ks. wieczysta RZ1A/00048015/0

5. Cena wywoławcza netto za dzierżawę wyżej wymienionych gruntów wynosi:

    

1. 50.00 zł/rok (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) - część I

2. 50.00 zł/rok (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) - część II

    

Do czynszu netto z tytułu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

6. Oferowana cena dzierżawy netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.

 

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

 

8. Okres dzierżawy:

Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego Urzędu Gminy.

10. Termin i miejsce przetargu:

Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów rolnych w Wydrzu z przeznaczeniem na cele prowadzenia gospodarki rolnej” - część …. należy składać w terminie do: 22.01.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

12. Kryterium wyboru:

Najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy (100%).

13. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 22.01.2021 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych.

 

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub poproszenie o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.

17. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

18. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.    

19. Dodatkowych informacji odnośnie gruntów można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub pod nr tel.: 788 702 775, w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

20. Oględzin przedmiotowych gruntów można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu:

- z Leśniczym Leśnictwa Brzóza; Stanisław Bukowski, tel.: 600 963 743.

21. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.                                              

                                              

                                                                                                                  Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk


Przetarg

Przetarg

Leżajsk, dnia 23.11.2020 r. 

zn. spr.: ZP.2217.53.2020    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 1. Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w miejscowości: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,  

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie gruntów i najem budynku gospodarczego, zn. spr.: ZS.2217.265.2020 z dnia 19.11.2020 r.

- Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia: 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa gruntów i najem budynku gospodarczego w celu prowadzenia gospodarki rolnej”                        

4. Opis przedmiotu dzierżawy:

Część

Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo

Pełny adres leśny

Numer działki ewid.,
obręb ewid.,

jednostka ewid.,
 powiat,
województwo

Użytek,

Rodz. Pow.

Pow. wydzielenia w użytku [ha]

Pow. wnioskowana do wydzierżawienia [ha] / do najmu[m2]

Uwagi

1

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Leżajsk, leśnictwo Marynin

04-15-3-09-175-c-00

dz. nr 747/1,
obr. ewid. [0007] Wólka Niedźwiedzka
jedn. ewid. [181611_5] Sokołów Młp. obszar wiejski
powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie

 

Ls

1,5620

0,7000

Ks. wiecz. RZ1Z/00146191/6

2

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Leżajsk, leśnictwo Marynin

04-15-3-09-175-d-00

dz. nr 747/1,
obr. ewid. [0007] Wólka Niedźwiedzka
jedn. ewid. [181611_5] Sokołów Młp. obszar wiejski
powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie

 

PsIV

0,2414

0,2414

Ks. wiecz. RZ1Z/00146191/6

3

Nadleśnictwo Leżajsk,

obręb Leżajsk, leśnictwo Marynin

04-15-3-09-175-c-00

dz. nr 747/1,
obr. ewid. [0007] Wólka Niedźwiedzka
jedn. ewid. [181611_5] Sokołów Młp. obszar wiejski
powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie

Ls

 

361

Budynek gospodarczy o nr inw. 180/514

5. Cena wywoławcza netto miesięcznie za dzierżawę i najem wyżej wymienionych gruntów i budynku wynosi:   

Razem: 400.00 zł/m-c (słownie: czterysta złotych i 00/100)   

Do czynszu netto z tytułu dzierżawy i najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

6. Oferowana cena dzierżawy i najmu netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.

7. Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

8. Okres dzierżawy i najmu:

Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego Urzędu Gminy.

10. Termin i miejsce przetargu:

Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów i najem budynku gospodarczego w celu prowadzenia gospodarki rolnej” należy składać w terminie do: 01.12.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

12. Kryterium wyboru:

Najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy i najmu (100%).

13. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 01.12.2020 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

- przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych.

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub poproszenie o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.

17. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

18. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.    

20. Dodatkowych informacji odnośnie gruntów i budynku gosp. można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, tel.: 17 24 05 211, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub pod nr tel.: 788 702 775, w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

21. Oględzin przedmiotowych działek i budynku gosp. można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu:

- z Leśniczym Leśnictwa Marynin; Mariusz Pelc, tel.: 668 110 648.

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

                                                                                    

                                                                                                          Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk

mgr inż. Zenon Szkamruk


Przetarg

Przetarg

Leżajsk, dnia 27.10.2020 r. 

zn. spr.: ZP.2217.51.2020    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 1. Wydzierżawiający:                       

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,  

tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

2. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

- Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie gruntów:

       1. Zn. spr.: ZS.2217.71.2015 z dnia 27.03.2015 r.,

       2. Zn. spr. ZS.2217.78.2016 z dnia 05.05.2016 r.

- Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie
z dnia 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

3. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa gruntów rolnych w Wydrzu”

4. Opis przedmiotu dzierżawy:

Część

Numer działki ewid.,
obręb ewid., jednostka ewid.,
 powiat, województwo

Numer działki ewid.

Kat. użytku,

klasa

Pow.

w ha

Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo

Pełny adres leśny

1.

obr. ewid. [0106] Wydrze
jedn. ewid. [181006­_2] Rakszawa,

powiat Łańcucki, woj. podkarpackie

1214/1

R IVA

2,2237

Nadleśnictwo Leżajsk,

Obręb leśny Leżajsk, Leśnictwo Brzóza

04-15-3-11-288-d-00

2.

obr. ewid. [0106] Wydrze
jedn. ewid. [181006­_2] Rakszawa,

powiat Łańcucki, woj. podkarpackie

1214/2

R IVA

0,1382


Nadleśnictwo Leżajsk,

Obręb leśny Leżajsk, Leśnictwo Brzóza

 

04-15-3-11-288-h-00

5. Cena wywoławcza netto za dzierżawę wyżej wymienionych gruntów wynosi:

     - część I: 41,46 zł/rok (słownie: czterdzieści jeden złotych i 46/100)

     - część II: 667,11 zł/rok (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 11/100) 

Do czynszu netto z tytułu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

6. Oferowana cena dzierżawy netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.

7. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

8. Okres dzierżawy:

    Od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

9. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego urzędu gminy.

10. Termin i miejsce przetargu:

     Oferty z opisem: „Dzierżawa gruntów rolnych w Wydrzu” należy składać
     w terminie do: 12.11.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać       na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

12. Kryterium wyboru:

      Najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy (100%).

13. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 12.11.2020 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 10 (świetlica).

15. Nadleśniczy bez podania przyczyn może:

       - przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

     - nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert         pisemnych.

16. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi Oferentami.

17. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.

18. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1      do niniejszego ogłoszenia.     

19. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

     - dla części I: nie wymagane wadium

     - dla części II: 67,00 zł

     w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:00. Wadium należy wpłacić na konto   Wydzierżawiającego: BS Leżajsk nr: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 z dopiskiem:

     „Wadium na dzierżawę gruntów rolnych w Wydrzu”.

20. Dodatkowych informacji odnośnie gruntów i postanowień projektu umowy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, tel.: 17 24 20 601, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

21. Oględzin przedmiotowej działki można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu
       z Leśniczym Leśnictwa Brzóza: Stanisław Bukowski, tel.
600 963 743.

22. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Materiały do pobrania