Powrót

Kolejna droga samorządowa - przebudowana

Kolejna droga samorządowa - przebudowana

Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało kolejną inwestycję z samorządem pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 2992 w miejscowości Sarzyna”.

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało kolejną inwestycję z samorządem pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 2992 w miejscowości Sarzyna”. Jest to droga, której przebieg zaczyna się tuż przy drodze krajowej nr 77 i prowadzi do kompleksów leśnych leśnictwa Sarzyna. Droga stanowi ciąg komunikacyjny, po którym odbywa się m.in. wywóz drewna z kompleksów leśnych oraz dojazd p.poż. dla wozów bojowych straży pożarnej. Droga wykorzystywana jest również do celów społecznych na rzecz lokalnych mieszkańców.

Przebudowa polegała na wykonaniu stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym, wzmocnieniu podbudowy kruszywem łamanym, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa.

W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o długości 805 mb i szerokości 4 mb, zwiększając jej nośność, trwałość oraz komfort jazdy. Koszt wykonanych prac wyniósł 362 700.00 zł, w tym środki Lasów Państwowych to 172 723.00 zł.

Przebudowana droga została oznakowana tablicami informacyjnymi o treści: „Droga gminna przebudowana przy dofinansowaniu Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Leżajsk”.

W dniu 21.12.2020 r. komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przy udziale przedstawicieli urzędu MiG, sołtysa wsi Sarzyna, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Sekretarza Nadleśnictwa przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania. Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski.


Nadleśnictwa i inne

Wydawca treści Wydawca treści


Polecamy Polecamy