Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat Nadleśniczego

Komunikat Nadleśniczego

Leżajsk, dnia   30.10.2018 r.

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata 2012-2021 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska decyzją znak sprawy DLP-lpn-611-25/29982/12/JŁ z dnia
30 lipca 2012 roku, na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach ewidencyjnych). Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy.gov.pl w zakładce „Lasy na mapach”. Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek,  których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl


Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na stanowisko księgowej/y

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na stanowisko księgowej/y

Leżajsk, dnia 08.01.2021r.

NK.1101.1.2021

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na

stanowisko księgowej/y

(Nabór wewnętrzny )

I.  Organizator naboru:

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk

telefon: 17 242 06 01

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru:

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Decyzję Nr 2/2021 z dnia 05.01.2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk.
 2. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Zofia Miś (telefon: 17 242 06 01 wew. 130).

III. Stanowisko na które prowadzony jest nabór:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas zastępstwa. Czas zastępstwa około 1,5 roku, tj. od 01.02.2021 r. do VI/VII.2022 r.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie  wyższe lub średnie: ekonomiczne, administracyjne lub leśne.
 3. Znajomość obsługi programów użytkowych, działających w środowisku Windows (Word, Excel, Outlook).

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, uprawnień w zakresie związanym z pracą wykonywaną na stanowisku,
 2. Staż pracy minimum pół roku w biurze w dziale finansowo-księgowym lub administracyjnym.
 3. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w szczególności modułów „Gospodarka Towarowa” oraz „Finanse i Księgowość”.
 4. Znajomość EZD.

VI. Od kandydatów oczekujemy:

- samodzielności, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,

-odpowiedzialności, dyspozycyjności,

-bardzo dobrej organizacji pracy własnej,

- wysokiej kultury osobistej,

- sumienności i dokładności,

-odporności na stres,

-predyspozycji do pracy zdalnej.

VII. Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie w systemie SILP podsystemie Gospodarka Towarowa

ewidencji przychodów i rozchodów drewna z Lasów Państwowych , przejmowanie  transferów danych i wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym zakresem oraz  fakturowanie sprzedaży.

 1. Sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym asygnat ze sprzedaży

                    drewna.

 1. Wystawianie faktur na przedpłaty lub zaliczki wpłacone na poczet przyszłych   transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej rozrachunków z tytułu sprzedaży drewna , windykacja należności.
 3. Księgowanie wyciągów bankowych w zakresie należności i zobowiazań dotyczących sprzedaży drewna.
 4. Sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym delegacji w SILB WEB  , wykonywanie  transferów oraz  ich rozliczanie w podsystemie finanse i księgowość.
 5. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i  rozliczanie wniosków o      zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym.
 6. Sporządzanie deklaracji PFRON i rozliczanie należnych składek.
 7. Sprawdzanie pod względem formalno-merytorycznym wszystkich list płac.
 8.  Przygotowywanie na podstawie list płac danych do sporządzenia sprawozdań miesięcznych i innych z zakresu wynagrodzeń i zatrudnienia do GUS i sprawozdawczości Lasów Państwowych, uzgodnienie sprawozdań przed przekazaniem do w/w  ze specjalistą ds. osobowych.
 9.  Przygotowanie na podstawie list płac danych do sporządzenia deklaracji ZUS i uzgodnienie ich ze specjalistą ds. osobowych.
 10.  Przygotowanie na podstawie list płac danych do deklaracji podatkowej podatku do osób fizycznych oraz uzgodnienie  ze specjalistą ds. osobowych wysokości należnych zaliczek.
 11.  Uzgadnianie na koniec każdego miesiąca sald kont dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS, podatków dochodowych od osób fizycznych z LPiO 6, deklaracjami z programu Płatnik, PIT 4 w uzgodnieniu ze specjalistą ds. osobowych.
 12. Współpraca i pomoc przy sporządzaniu analiz  finansowych , sprawozdań

                   miesięcznych , kwartalnych i rocznych  oraz przy sporządzaniu planów

                   finansowych oraz związanych z tym materiałów i wyliczeń.

 1.  Sprawdzanie rachunków i faktur zewnętrznych pod względem

                   rachunkowym.

 1.  Księgowanie rejestru uzupełniającego w obszarze swojego zakresu

                   czynności.

 1.  Sprawdzanie faktur zakupu materiałów i usług pod względem czy

                  wystawca jest  czynnym podatnikiem VAT na dzień wystawienia faktury.

 1.  Zastępowanie pracownika na stanowisku wyznaczonym przez Głównego

Księgowego

 1.  Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez Głównego   

                    Księgowego.

VII. Na proponowanym stanowisku oferujemy:

 1. System wynagrodzenia zgodnie z PUZP.
 2. Niezbędne narzędzia pracy.
 3. Możliwość pogłębiania wiedzy na szkoleniach.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail) .
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzający minimalny staż pracy określony dla stanowiska.
 5. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowej/go.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. od 5 i 6 należy złożyć na jednym druku oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowej w naborze zewnętrznym” w terminie do 18 stycznia 2021 r. do godz. 10.00. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną będą również rozpatrywane, przy czym należy je przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Leżajsk po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa lub data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy.

Po zakończeniu procedury dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, polegającej na ocenie spełnienia przez kandydata dodatkowych oczekiwań Pracodawcy, określonych w ogłoszeniu. Ocena następuje poprzez przypisanie dokumentom punktów według ustalonej skali punktowej.
 3. Ostatnim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami (max 3 osoby), którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Wybranych kandydatów powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Leżajsk w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia procedur związanych z rekrutacją.
 3.  Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem oraz nie zapewnia mieszkania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 784 040 402 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 – 14.30 u Głównej Księgowej lub Pracownika ds. osobowych tel. 17 242 06 01 wew. 130.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie bez podania przyczyny.


Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46.  3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy  - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

 1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
 2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
 3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego 

Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego