Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Leżajsk, dnia 04.11.2022r.

NK.1101.5.2022

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na

Stanowisko Referenta ds. administracji w dziale administracyjno-gospodarczym

(Nabór zewnętrzny )

 

I.  Organizator naboru:

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk

telefon: 17 242 06 01

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru:

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk Nr 45/2022 z dnia 04.11.2022r.
 2. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniony jest specjalista ds. osobowych

           ( telefon: 17 242 06 01 wew.131).

III. Stanowisko na które prowadzony jest nabór:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas zastępstwa od 01.12.2022r.  do ok. 22.06.2023r. (okres zatrudnienia na zastępstwo, może ulec przedłużeniu)

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe i min. rok pracy  na podobnym stanowisku lub średnie i min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem.
 3. Dobra znajomość obsługi programów użytkowych, działających w środowisku Windows (Word, Excel, Outlook).

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, uprawnień w zakresie związanym z pracą wykonywaną na stanowisku administracyjnym.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kategorii ,,B”
 4. Pożądane cechy:

- umiejętności analityczne,

- samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność, dyspozycyjność

- bardzo dobra organizacja własnej pracy,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i dokładność,

- odporność na stres,

- predyspozycje do pracy zdalnej.

 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw administracyjno-biurowych.
 2. Znajomość języków obcych.

VI. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac dotyczących robót remontowo-budowlanych.
2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeglądami okresowymi, kontrolami technicznymi budynków i obiektów budowlanych będących w zarządzie Nadleśnictwa.

3. Merytoryczne sprawdzanie, rozliczanie i opisywanie faktur.

4. Administrowanie budynkami i lokalami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa.

5. Ustalanie wysokości czynszów za najem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz odpłatności za świadczenia dodatkowe, wynikające z najmu lokali.

6. Prowadzenie ewidencji wszystkich budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących w zasobach Nadleśnictwa.

7. Prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją programów unijnych w Nadleśnictwie.

8. Rozliczanie programów unijnych w systemie SL 2014, SILP WEB i Aplikacji Projekty.

9. Monitorowanie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

10. Przygotowywanie propozycji pozyskania środków unijnych, monitorowanie harmonogramów naborów wniosków z funduszy europejskich m.in. z RPO, POIŚ, POIR, NFOŚIGW, itp.

11. Sporządzanie deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomości.

12. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki materiałowej, mieszkaniowej, taboru technicznego wg terminów ustalonych przez UM, GUS, RDLP.

13. Praca w systemie SILP WEB, EZD zgodnie ze swoim zakresem czynności.

VII. Na proponowanym stanowisku oferujemy:

 1. System wynagrodzenia zgodnie z PUZP.
 2. Niezbędne narzędzia pracy.
 3. Możliwość pogłębiania wiedzy na szkoleniach.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzający minimalny staż pracy określony dla stanowiska.
 5. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zał.1 )

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. administracji w naborze zewnętrznym” w terminie do 21.11.2022r. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną będą również rozpatrywane, przy czym należy je przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Leżajsk po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa lub data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy.

Po zakończeniu procedury dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, polegającej na ocenie spełnienia przez kandydata dodatkowych oczekiwań Pracodawcy, określonych w ogłoszeniu. Ocena następuje poprzez przypisanie dokumentom punktów według ustalonej skali punktowej.
 3. Ostatnim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w siedzibie Nadleśnictwa.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami (max 3 osoby), którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 5. Wybranych kandydatów powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań oceny formalnej i merytorycznej otrzymują stosowne pismo wysłane pocztę elektroniczną na podany w ofercie e-mail.
 7. Nadleśnictwo Leżajsk nie odsyła dokumentów i nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem. Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu naboru, a po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie trwale zniszczone. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 690 033 717 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 – 14.30 u Sekretarza N- ctwa Leżajsk lub Pracownika ds. osobowych tel. 17 242 06 01 wew. 131.

            Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna RODO:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119/1, 0/05/2016 zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk przy ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk, tel.17 242 06 01, e-mail: Leżajsk@krosno.lasy.gov.pl zwanym dalej „nadleśnictwem”

2. W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych , z którym można  się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:iod@comp-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji obowiązków związanych z naborem na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Leżajsk wynikających z ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy na podstawie art.6 ust.1 lit. C) i lit. F) RODO. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. W przypadku        przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie  będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji  międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust1 lit. c i lit. f RODO), a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.           


Komunikat Nadleśniczego

Komunikat Nadleśniczego

 

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata 2022-2031 na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach ewidencyjnych). Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy.gov.pl w zakładce „Lasy na mapach”. Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek,  których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl


Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów

i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych[i] oraz przeznaczonych do zalesienia[ii], spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi;

2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym    charakterze, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych, umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

     Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie miasta Nowa Sarzyna, miasta Leżajsk oraz gmin: Leżajsk, Nowa Sarzyna, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Sokołów Małopolski, Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi, Czarna, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk[iii].

      Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – Natalia Perlak, tel. 17 24 05 211, 690 034 973.

   W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.[iv]

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


[i] Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

[ii] Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

[iii] Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

[iv] Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach


Udostępnienie dróg leśnych do ruchu publicznego

Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46.  3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy  - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

 1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
 2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
 3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego 

Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Reklamacje

Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji drewna