Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty/Referenta ds. hodowli lasu, zadrzewień i nasiennictwa.

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty/Referenta ds. hodowli lasu, zadrzewień i nasiennictwa.

Leżajsk, dnia 25.11.2020r.

NK.1101.8.2020

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na

stanowisko Specjalisty/Referenta ds. hodowli lasu, zadrzewień i nasiennictwa.

(Nabór wewnętrzny )

I.  Organizator naboru:

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk

telefon: 17 242 06 01

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru:

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudnienia (DO.013.8.2020).
 2. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy aktualnie zatrudnieni w PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po 02 kwietnia 2020 r.
 3. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Zofia Miś

           (telefon: 17 242 06 01 wew.130 lub 3415130).

III. Stanowisko na które prowadzony jest nabór:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas zastępstwa. Czas zastępstwa ponad rok, tj. od 01.01.2021 r. do ok. IV.2022r.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2.  Wykształcenie wyższe i min. rok pracy w LP na podobnym stanowisku lub średnie i min. 3 lata pracy w LP na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość przepisów prawa związanych z stanowiskiem, w tym PZP.
 4. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w szczególności modułów  w zakresie hodowli lasu”.
 5. Dobra znajomość obsługi programów użytkowych, działających w środowisku Windows (Word, Excel, Outlook).
 6. Posiadanie samochodu prywatnego oraz prawa jazdy kategorii „B”.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, uprawnień w zakresie związanym z pracą wykonywaną na stanowisku ds. hodowli i nasiennictwa.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 3. Pożądane cechy:

- umiejętności analityczne,

- samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

odpowiedzialność, dyspozycyjność

- bardzo dobra organizacja własnej pracy,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i dokładność,

- odporność na stres,

- predyspozycje do pracy zdalnej.

 1. Umiejętność pracy z oprogramowaniem do tworzenia map np. Q GIS, Arc GIS.
 2. Doświadczenie w zakresie hodowli lasu i nasiennictwa.
 3. Znajomość języków obcych.

VI. Zakres obowiązków:

 1. Ustalanie rodzajowego i ilościowego rozmiaru produkcji szkółkarskiej jak

również bieżący nadzór nad produkcją szkółkarską.

 1. Przeprowadzanie oceny produkcji szkółkarskiej oraz prowadzenie

dochodzenia w sprawie przepadłych siewów, zniszczenia sadzoneki nasion oraz strat na skutek klęsk żywiołowych.

 1. Sporządzanie wniosku  hodowli lasu, zadrzewień, nasiennictwa i selekcji  w terminie określonym przez RDLP  na rok  następny w oparciu o materiały przedłożone przez leśniczych, po merytorycznym sprawdzeniu oraz uzgodnieniu z Zastępcą  Nadleśniczego, do obowiązującego rozmiaru w planach ugl.
 2. Przygotowywanie materiałów do zamówienia Usług leśnych w Nadleśnictwie.
 3. Sprawdzanie ofert na usługi leśne z zakresu  hodowli lasu, zadrzewień i nasiennictwa oraz ich rozliczanie w trakcie realizacji.
 4. Przygotowanie materiałów do oceny udatności upraw  5- letnich, przekazanie ich  Z-cy  Nadleśniczego, a następnie po przeprowadzonej ocenie dokonać wpisu do arkusza SILP.
 5. Ewidencjonowanie i sprawdzanie wykonanych zadań techniczno –

gospodarczychdotyczących hodowli lasu, zadrzewień, nasiennictwa i selekcjina podstawie zatwierdzonychWR lub protokołów odbioru robót w SILP.

 1. Nadzór merytoryczny nad poprawnością  zapisów w systemie Las

wykonanych zadań gospodarczych określonych w planach urządzania lasu.

 1. Opracowanie planów wycinkowych dla leśnictw z zakresu powierzonych do

prowadzenia działów pracy i odbieranie meldunków okresowych.

 1.  Opracowywanie cenników na sadzonki w oparciu o poniesione  koszty.
 2.  Udział w Komisji uznawania odnowień naturalnych.
 3.  Przygotowywanie materiałów do sporządzanego PUL.
 4.  Opracowanie dla leśnictw planów pozyskania nasion i szyszek w oparciu o

ustalony plan Nadleśnictwa.

 1. Organizowanie zbioru szyszek i nasion oraz ich przechowywanie zgodnie z

wymogami Ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym.

 1.  Opracowywanie  cenników na szyszki i nasiona w oparciu  o poniesione

koszty.

 1.  Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości i korespondencji z zakresu

prowadzonych spraw.

VII. Na proponowanym stanowisku oferujemy:

 1. System wynagrodzenia zgodnie z PUZP.
 2. Niezbędne narzędzia pracy.
 3. Możliwość pogłębiania wiedzy na szkoleniach.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzający minimalny staż pracy określony dla stanowiska.
 5. Oświadczenie kandydata/ki potwierdzające znajomość Obsługi SILP i SILP Web.
 6.  Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty/Referenta ds. hodowli lasu, zadrzewień i nasiennictwa.
 8. Oświadczenie o braku karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. od 5) do 8) należy złożyć na jednym druku oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista/Referent ds. hodowli lasu, zadrzewień i nasiennictwa w naborze wewnętrznym” w terminie do 08 grudnia 2020 r. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną będą również rozpatrywane, przy czym należy je przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Leżajsk po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa lub data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy.

Po zakończeniu procedury dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, polegającej na ocenie spełnienia przez kandydata dodatkowych oczekiwań Pracodawcy, określonych w ogłoszeniu. Ocena następuje poprzez przypisanie dokumentom punktów według ustalonej skali punktowej.
 3. Ostatnim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w siedzibie Nadleśnictwa.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami (max 3 osoby), którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 5. Wybranych kandydatów powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań oceny formalnej i merytorycznej otrzymują stosowne pismo wysłane pocztę elektroniczną na podany w ofercie e-mail.
 7. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Leżajsk w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia procedur związanych z rekrutacją.
 8.  Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem oraz nie zapewnia mieszkania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 690 033 617 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 – 14.30 u Z-cy Nadleśniczego lub Pracownika ds. osobowych tel. 17 242 06 01 wew. 130.

            Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna RODO:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119/1, 0/05/2016 zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk przy ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk, tel.17 242 06 01, e-mail: Leżajsk@krosno.lasy.gov.pl zwanym dalej „nadleśnictwem”

2. W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych , z którym można  się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:iod@comp-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji obowiązków związanych z naborem na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Leżajsk wynikających z ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy na podstawie art.6 ust.1 lit. C) i lit. F) RODO. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie  będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji  międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust1 lit. c i lit. f RODO), a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.                                                           

Materiały do pobrania


Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na stanowisko księgowej/y

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na stanowisko księgowej/y

Leżajsk, dnia 24.11.2020r.

NK.1101.7.2020

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na

stanowisko księgowej/y

(Nabór wewnętrzny )

I.  Organizator naboru:

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk

telefon: 17 242 06 01

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru:

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnego

Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudnienia (DO.013.8.2020).

 1. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy aktualnie zatrudnieni w PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po 02 kwietnia 2020 r.
 2. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Zofia Miś (telefon: 17 242 06 01 wew. 130 lub 3415130).

III. Stanowisko na które prowadzony jest nabór:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas zastępstwa. Czas zastępstwa około 1,5 roku, tj. od 01.01.2021 r. do VI/VII.2022r.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe i min. rok pracy w LP na podobnym stanowisku lub średnie i min. 3 lata pracy w LP na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość przepisów prawa związanych z stanowiskiem.
 4. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w szczególności modułów „Gospodarka Towarowa” oraz „Finanse i Księgowość”,
 5. Znajomość obsługi programów użytkowych, działających w środowisku Windows (Word, Excel, Outlook).

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, uprawnień w zakresie związanym z pracą wykonywaną na stanowisku,
 2. Doświadczenie z zakresu Gospodarki Towarowej
 3. Pożądane cechy:

- samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

odpowiedzialność, dyspozycyjność

- bardzo dobra organizacja własnej pracy,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i dokładność,

- odporność na stres,

- predyspozycje do pracy zdalnej.

VI. Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie w systemie SILP podsystemie Gospodarka Towarowa

ewidencji przychodów i rozchodów drewna z Lasów Państwowych , przejmowanie  transferów danych i wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym zakresem oraz  fakturowanie sprzedaży.

 1. Sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym asygnat ze sprzedaży

                    drewna.

 1. Wystawianie faktur na przedpłaty lub zaliczki wpłacone na poczet przyszłych   transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej rozrachunków z tytułu sprzedaży drewna , windykacja należności.
 3. Księgowanie wyciągów bankowych w zakresie należności i zobowiazań dotyczących sprzedaży drewna.
 4. Sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym delegacji w SILB WEB  , wykonywanie  transferów oraz  ich rozliczanie w podsystemie finanse i księgowość.
 5. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i  rozliczanie wniosków o      zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym.
 6. Sporządzanie deklaracji PFRON i rozliczanie należnych składek.
 7. Sprawdzanie pod względem formalno-merytorycznym wszystkich list płac.
 8.  Przygotowywanie na podstawie list płac danych do sporządzenia sprawozdań miesięcznych i innych z zakresu wynagrodzeń i zatrudnienia do GUS i sprawozdawczości Lasów Państwowych, uzgodnienie sprawozdań przed przekazaniem do w/w  ze specjalistą ds. osobowych.
 9.  Przygotowanie na podstawie list płac danych do sporządzenia deklaracji ZUS i uzgodnienie ich ze specjalistą ds. osobowych.
 10.  Przygotowanie na podstawie list płac danych do deklaracji podatkowej podatku do osób fizycznych oraz uzgodnienie  ze specjalistą ds. osobowych wysokości należnych zaliczek.
 11.  Uzgadnianie na koniec każdego miesiąca sald kont dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS, podatków dochodowych od osób fizycznych z LPiO 6, deklaracjami z programu Płatnik, PIT 4 w uzgodnieniu ze specjalistą ds. osobowych.
 12. Współpraca i pomoc przy sporządzaniu analiz  finansowych , sprawozdań

                   miesięcznych , kwartalnych i rocznych  oraz przy sporządzaniu planów

                   finansowych oraz związanych z tym materiałów i wyliczeń.

 1.  Sprawdzanie rachunków i faktur zewnętrznych pod względem

                   rachunkowym.

 1.  Księgowanie rejestru uzupełniającego w obszarze swojego zakresu

                   czynności.

 1.  Sprawdzanie faktur zakupu materiałów i usług pod względem czy

                  wystawca jest  czynnym podatnikiem VAT na dzień wystawienia faktury.

 1.  Zastępowanie pracownika na stanowisku wyznaczonym przez Głównego

Księgowego

 1.  Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez Głównego   

                    Księgowego.

VII. Na proponowanym stanowisku oferujemy:

 1. System wynagrodzenia zgodnie z PUZP.
 2. Niezbędne narzędzia pracy.
 3. Możliwość pogłębiania wiedzy na szkoleniach.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail) .
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzający minimalny staż pracy określony dla stanowiska.
 5. Oświadczenie kandydata/ki potwierdzające znajomość Obsługi SILP i SILP Web.
 6.  Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowej/go.
 8. Oświadczenie kandydata/ki o znajomości przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego w zakresie podatku VAT,

Oświadczenia, o których mowa w pkt. od 5) do 8) należy złożyć na jednym druku oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowej w naborze wewnętrznym” w terminie do 08 grudnia 2020 r. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną będą również rozpatrywane, przy czym należy je przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Leżajsk po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa lub data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy.

Po zakończeniu procedury dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, polegającej na ocenie spełnienia przez kandydata dodatkowych oczekiwań Pracodawcy, określonych w ogłoszeniu. Ocena następuje poprzez przypisanie dokumentom punktów według ustalonej skali punktowej.
 3. Ostatnim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w siedzibie Nadleśnictwa.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami (max 3 osoby), którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 5. Wybranych kandydatów powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań oceny formalnej i merytorycznej otrzymują stosowne pismo wysłane pocztę elektroniczną na podany w ofercie e-mail.
 7.  Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Leżajsk w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia procedur związanych z rekrutacją.
 8.  Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem oraz nie zapewnia mieszkania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 784 040 402 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 – 14.30 u Głównej Księgowej lub Pracownika ds. osobowych tel. 17 242 06 01 wew. 130.

            Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna RODO:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119/1, 0/05/2016 zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk przy ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk, tel.17 242 06 01, e-mail: Leżajsk@krosno.lasy.gov.pl zwanym dalej „nadleśnictwem”

2. W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych , z którym można  się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:iod@comp-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji obowiązków związanych z naborem na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Leżajsk wynikających z ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy na podstawie art.6 ust.1 lit. C) i lit. F) RODO. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. W przypadku  przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie  będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji  międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust1 lit. c i lit. f RODO), a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Materiały do pobrania


Komunikat Nadleśniczego

Komunikat Nadleśniczego

Leżajsk, dnia   30.10.2018 r.

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata 2012-2021 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska decyzją znak sprawy DLP-lpn-611-25/29982/12/JŁ z dnia
30 lipca 2012 roku, na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach ewidencyjnych). Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy.gov.pl w zakładce „Lasy na mapach”. Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek,  których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl


Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46.  3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy  - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

 1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
 2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
 3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego 

Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego