Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

 

Leżajsk, dnia 25.06.2024r.

NK.1101.3.2024

 

 

Ogłoszenie  Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie naboru na

        Stanowisko Referenta/Specjalisty ds. zamówień publicznych w dziale administracyjno-gospodarczym

(Nabór wewnętrzny )

 

I.  Organizator naboru:

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk

telefon: 17 242 06 01

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl

 

II. Tryb prowadzenia naboru:

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zasad prowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i nadzorowanych przez RDLP nadleśnictwach  (DO.013.66.2020).
 2. W naborze mogą uczestniczyć jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w PGL LP w dniu podpisania niniejszego ogłoszenia.
 3. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Małgorzata Kyc

           (telefon: 17 242 06 01 wew.131 lub 17 240 52 13).

 

III. Stanowisko i oferowane warunki :

 1. Referent/Specjalista ds. zamówień publicznych w dziale administracyjno-gospodarczym
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas określony 1 rok, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością umowy na czas nieokreślony.
 3. System wynagrodzenia zgodnie z PUZP.
 4. Niezbędne narzędzia pracy.
 5. Możliwość pogłębiania wiedzy na szkoleniach.

 

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe i min. dwa lata pracy na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem.
 3. Dobra znajomość obsługi programów użytkowych, działających w środowisku Windows (Word, Excel, Outlook).

 

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, uprawnień.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych ,EZD.
 4. Prawo jazdy kategorii ,,B”

 

VI. Oczekiwania :

- umiejętności analityczne,

- samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność, dyspozycyjność

- bardzo dobra organizacja własnej pracy,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i dokładność,

- odporność na stres,

 

 

VII. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie obowiązujących wewnętrznych regulacji i przepisów w jednostce.

2. Nadzór nad prawidłowością stosowania prawa zamówień publicznych oraz procedur udzielenia zamówień publicznych wynikających z innych uregulowań w jednostce.

3. Prowadzenie spraw związanych z inwestycyjno-remontową działalnością Nadleśnictwa w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych.

4. Sprawdzanie pod względem merytorycznym ofert przetargowych, w zakresie swojego działania, sprawowanie pieczy nad ofertami, protokołami oraz inną
dokumentacją związaną z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Pomoc w sporządzaniu planów inwestycyjnych, remontów obiektów oraz
kompletowanie i należyte przechowywanie dokumentacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych (przetargi, kosztorysy, umowy). Pomoc w rozliczaniu inwestycji, robót remontowo-budowlanych pod względem finansowym i materiałowym oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

6. Wsparcie pracowników w przygotowywaniu opisów przedmiotu postępowania oraz
wniosków zakupowych.

7. Sporządzanie oraz aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do udzielenia w trybie zamówień publicznych w danym roku gospodarczym.
 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzający minimalny staż pracy określony dla stanowiska.
 5. Oświadczenie kandydata/ki potwierdzające znajomość Obsługi SILP i SILP Web, EZD. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zał.1 )

 

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk z dopiskiem „Nabór wewnętrzny na stanowisko Referent/Specjalista ds. zamówień publicznych ” w terminie do 04.07.2024r. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną na adres: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl będą również rozpatrywane, przy czym należy je przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Nadleśnictwa Leżajsk po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa lub data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail) nie będą rozpatrywane ani zwracane do nadawcy.

Po zakończeniu procedury dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, polegającej na ocenie spełnienia przez kandydata dodatkowych oczekiwań Pracodawcy, określonych w ogłoszeniu. Ocena następuje poprzez przypisanie dokumentom punktów według ustalonej skali punktowej.
 3. Ostatnim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w siedzibie Nadleśnictwa.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 5. Wybranych kandydatów powiadomimy pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań oceny formalnej i merytorycznej otrzymują stosowne pismo wysłane pocztę elektroniczną na podany w ofercie e-mail.
 7. Nadleśnictwo Leżajsk nie odsyła dokumentów i nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem. Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu naboru, a po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie trwale zniszczone. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 690 033 717 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 – 14.30 u Sekretarza Nadleśnictwa  Leżajsk lub Pracownika ds. osobowych tel. 17 242 06 01 wew. 131.

 

          Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna RODO:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119/1, 0/05/2016 zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Leżajsk przy ul. Tomasza Michałka 48, 37-300 Leżajsk, tel.17 242 06 01, e-mail: Leżajsk@krosno.lasy.gov.pl zwanym dalej „nadleśnictwem”

2. W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych , z którym można  się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:iod@comp-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów realizacji obowiązków związanych z naborem na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Leżajsk wynikających z ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy na podstawie art.6 ust.1 lit. C) i lit. F) RODO. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. W przypadku      przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie  będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji  międzynarodowej.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust1 lit. c i lit. f RODO), a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów
i gruntów przeznaczonych do zalesienia


Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Leżajsk na podstawie

zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia

2021r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania

lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe informuje, że jest

zainteresowane nabyciem działek leśnych1 oraz przeznaczonych do zalesienia2,

spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym

lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami

                                                      publicznymi;

 

2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym

charakterze, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych, umożliwiających

jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

 

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie miasta Nowa Sarzyna,

miasta Leżajsk oraz gmin: Leżajsk, Nowa Sarzyna, Kuryłówka, Grodzisko Dolne,

Sokołów Małopolski, Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi, Czarna, w zasięgu terytorialnym

Nadleśnictwa Leżajsk3.

 

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty

elektronicznej: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie tel. 17 24 20 601.

 

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia,

należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość)

oraz numer działki.

 

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną

w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę

majątkowego4.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Tomasz Bełz

Zastępca Nadleśniczego

__________________________________________________________________________________________________

1 Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.
2 Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

3 Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie
interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

4 Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach. 

 

 


Komunikat Nadleśniczego

Komunikat Nadleśniczego

 

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata 2022-2031 na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach ewidencyjnych). Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy.gov.pl w zakładce „Lasy na mapach”. Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek,  których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl


Udostępnienie dróg leśnych do ruchu publicznego

Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46.  3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy  - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

 1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
 2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
 3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego 

Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Budujemy drogi z Samorządowcami

Budujemy drogi z Samorządowcami

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254R, od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i w oparciu o Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną, Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało kolejną inwestycję z samorządem – Powiatem Leżajsk pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254R, od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice”.

W dniu 18.11.2022 r. komisja powołana Zarządzeniem Starosty Leżajskiego przy udziale przedstawicieli urzędu Starostwa Leżajskiego, Gminy Kuryłówka, Nadleśnictwa Leżajsk, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy, przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania. Wykonawcą zadania była firma: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik.

W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o długości ok. 2006 m i szerokości 5,5 m, zwiększając jej nośność, trwałość oraz komfort jazdy. W dniu 05.10.2022 r. przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace związane z przebudową. W ramach zadania wykonano między innymi poszerzenie jezdni, ulepszono podłoże poprzez stabilizację cementem ok. 10 266 m2, wykonano warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm - ok. 10 290 m2, warstwę wiążącą MMA AC16W – KR2 - ok. 10 112 m2, warstwę ścieralną MMA AC11S – KR3 - ok 11 233 m2 oraz pobocza o szerokości 0,75 m umocnione kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm - ok. 3 209 m2. Koszt wykonanych prac wyniósł 2 152 606,38 zł brutto, w tym środki Lasów Państwowych to 1 031 00,00 zł. Przebudowana droga została oznakowana tablicą informacyjną o dofinansowaniu z udziałem Lasów Państwowych

Przebudowywana droga przebiega przez kompleks leśny Mołynie, stanowi ciąg komunikacyjny, po którym odbywa się m.in. wywóz drewna z kompleksu leśnego oraz dojazd p.poż. dla wozów bojowych straży pożarnej. Droga wykorzystywana jest również do celów społecznych na rzecz lokalnych mieszkańców.